PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.20.2019 - USŁUGI - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 powiatu nowotarskieg | Urząd

Strona główna

PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.20.2019 - USŁUGI - Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 powiatu nowotarskieg

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

U S Ł U G I - Udzielenie kredytu długoterminowego z  przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019 powiatu nowotarskiego.

KRÓTKI OPIS:

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz sfinansowanie deficytu budżetu roku 2019.
 2. Kwota kredytu: 27.000.000,00 zł.
 3. Okres kredytowania: lata 2019 – 2028.
 4. Kredyt będzie pobrany transzami od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
 5. Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki w terminie 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.
 6. Okres karencji w spłacie kapitału do stycznia 2021 roku.
 7. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w następujących terminach i kwotach:
  1. Do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie – 1.000.000,00 złotych;
  2. Do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie – 2.000.000,00 złotych;
  3. Do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych;
  4. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych;
  5. Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych;
  6. Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych;
  7. Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych;
  8. Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 4.000.000,00 złotych
 8. Spłata odsetek w okresach miesięcznych w latach 2019-2028 następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
 9. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.
 10. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesiecznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie.
 11. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
 12. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym kwartale w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
 13. Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może  
  przekroczyć 0,1%.
 14. Zamawiający zastrzega sobie: 
  1. możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy.
  2. prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty.

15. Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.

16. Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji wiązanych z obsługą kredytu za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu.

17. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu Nowotarskiego).

18. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt.5 k.p.c.

19. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.

20. Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

21. Zamawiający nie był i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach.

22. U Zamawiającego nie był prowadzony program postepowania naprawczego i nie przystępuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

23. U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na wniosek banków.

24. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

25. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

26. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania przez Wykonawców w przetargu własnych projektów umów.

27. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczanych przez Wykonawców.

28. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona w terminie późniejszym, po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.

29. Sprawozdania budżetowe Powiatu Nowotarskiego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe  
– Budżet i majątek – Informacje Zarządu Powiatu Nowotarskiego dotyczące budżetu z podziałem na lata.

30. Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej w Krakowie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe – Budżet i majątek – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

31. Uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Starostwo Powiatowe – Uchwały Zarządu Powiatu.

32. Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce: Rada Powiatu – Uchwały Rady Powiatu.

UWAGA !!! Dla celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M wynosi 1,64 %.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.