Rozpoznanie rynku - ZA.271.32.2019 - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Strona główna

Rozpoznanie rynku - ZA.271.32.2019 - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.32.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi – wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego.

Przegląd roczny powinien być wykonany zgodnie z art.62, ust. 1, pkt.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykaz budynków znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budynków zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1, lit. a) i b) Ustawy Prawo Budowlane tj:

- sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

z wyłączeniem sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), (art. 62 ust.1, pkt 1 lit.c Ustawy Prawo Budowlane)

Zakres przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia zgodnie z art.62 ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane  
z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Podczas kontroli szczególnym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

- warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (filary, gzymsy) oraz balustrad,

- ścian działowych, konstrukcyjnych,

- schodów, stropów,

- pokrycia dachowego, więźby dachu,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu,

- elementów odwodnienia i obróbek blacharskich,

- stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń elewacji.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej – oglądu budynków.

Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego Wykonawca musi sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach i dostarczyć administratorowi budynku w terminie 7 dni od wykonania przeglądu. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

Dokumentację z przeglądu technicznego należy wykonać i dostarczyć:

- w postaci papierowej – 2 komplety dokumentacji,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (dopuszczalny format pliku: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku: *.pdf) na płycie CD
lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

W/w protokół powinien zawierać:

- datę wykonania przeglądu,

- nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),

- opis stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1 wraz z dokumentacją fotograficzną,

- wykaz usterek i nieprawidłowości – zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania,

- metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

- zalecenia pokontrolne,

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz ważne, odpowiednie uprawnienia budowlane umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 62 ust.4, art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane). Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia  
i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). Osoby przeprowadzające kontrolę są odpowiedzialne za zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami  
i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej, co należy uwzględnić przy organizacji przeprowadzanego przeglądu. Termin wykonania przeglądu winien zostać uzgodniony z administratorem budynku.

Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków, wynikających z niniejszego przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Podstawą do dokonania płatności będzie przeprowadzony przegląd – zgodnie z przedmiotem zamówienia – oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Informacje ogólne o obiektach w Załączniku nr 1.

Termin wykonania przeglądów zgodnie harmonogramem zamieszczonym w załączniku nr 1.

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.04.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.32.2019Usługi – wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków stanowiących własność Powiatu Nowotarskiego.  

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz budynków.

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340.