ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.35.2019 - Świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.35.2019 - Świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.03.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.35.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - usługa pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego: OC, AC, NW, Assistance oraz ubezpieczenie szyb dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zadanie nr 2 - usługa ubezpieczenia komunikacyjnego OC oraz NNW dla pojazdu służbowego – traktorka Mitsubishi MT 200, będącego własnością Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3. Termin wykonania zadania: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego (załącznikiem nr 1 i 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

4. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, tel. ( 018) 26  61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 05.04.2019 r.  do godz. 11:00

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  2. w sekretariacie pokój 3.08
  3.  Faksem na numer 018 26 61 344
  4. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  ZA.271.35.2019: Oferta  cenowa – świadczenie usługi ubezpieczeń komunikacyjnych dla pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty. 

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel. (018) 26  61 340.