ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.38.2019 - świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.38.2019 - świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 28.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.38.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu,
ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w terminie 15.05.2019 r. jednej max. 20-osobowej grupy uczniów kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 2 opiekunami do Drukarni Skleniarz w Krakowie (ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków) w celu odbycia wizyty zawodoznawczej w przedsiębiorstwie.

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 

Obowiązki wykonawcy:

 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów wraz z 2 opiekunami spod Miejskiej Hali Lodowej, ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ (zbiórka godzina 0715) do Drukarni Skleniarz, ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków (wejście i zwiedzane bezpłatne).

2. Odebranie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów wraz z 2 opiekunami spod Drukarni Skleniarz, ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków (zbiórka godzina 1300) i odwiezienie ich pod siedzibę Miejskiej Hali Lodowej, ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ.

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

 

Termin wykonania zamówienia: 15 maj 2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktów: – Marta Rajca, Iwona Waksmundzka
- tel.: 18 266 61 340.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 05.04.2019r. do godz. 10:00

Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14w sekretariacie pokój 3.09

Faksem na numer 018 26 61 344

lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
ZA.271.38.2019 Oferta cenowa – dowiezienie i odwiezienie w terminie 15.05.2019 r. jednej max. 20-osobowej grupy uczniów kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz
z 2 opiekunami do Drukarni Skleniarz w Krakowie (ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków) w celu odbycia wizyty zawodoznawczej w przedsiębiorstwie.

 

pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zadania -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych