ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.47.2019 Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSTiP w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D, ul. Zdrojowa 11 oraz remont pomieszczenia hydroforni w Zespole Szk | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.47.2019 Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSTiP w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D, ul. Zdrojowa 11 oraz remont pomieszczenia hydroforni w Zespole Szk

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 28.05.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.47.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSTiP w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9,   LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D, ul. Zdrojowa 11 oraz remont pomieszczenia hydroforni w Zespole Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3 zgodnie
z zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara, Pan Andrzej Siuty.

 

3.  Termin wykonania zamówienia od: dnia podpisania umowy do 26.07.2019r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 04.06.2019r. do godz. 1000:

5.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

5.2. Faksem na numer 018 26 61 344, lub

5. 3. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.47.2019 - Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZSTiP w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9,   LO im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D, ul. Zdrojowa 11 oraz remont pomieszczenia hydroforni w Zespole Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3 zgodnie z zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

-Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.