ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.49.2019 Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe w ramach projektu. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.49.2019 Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe w ramach projektu.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 27.05.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.49.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSTE/kursonline/angielski/2018/1) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Ekonomicznych,  w Nowym Targu ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ pod siedzibę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

 2. Odebranie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2017/1) wraz z 1 opiekunem  spod siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ.

 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ.

 1. Termin wykonania zamówienia: 12.06.2019 r.

 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca
  - tel.: 18 26 61 340.

 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.06.2019 r. do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08

 2. Faksem na numer 018 26 61 344

 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

    1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
     ZA.271.49.2019: Oferta cenowa – Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

    2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340