ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.52.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. nr 2322/1 o pow. 0,0227 ha położona w obrębie Rdzawka, zajęta pod drogę powiatową nr 1666K (powstała z podziału dz. ewid. nr 2322 operatem geodezyjnym nr P.1211.2014.4175 z dn. 22.12.2014 r.) -  aktualnie odpowiadającego części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 2322/1 o pow. 0,0880 ha i 2322/2 o pow. 0,1767 ha (wyodrębnionego na podstawie operatu geodezyjnego - mapy do celów prawnych nr ewid. P.1211.2018.5536).  


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,   tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska.

 

3. Termin realizacji: 13 września 2019 r.              

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.52.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-IV.7533.1.950.2016.AMS z dn. 26.11.2018 r., opisanego jako działka ewid. nr 2322/1 o pow. 0,0227 ha położona w obrębie Rdzawka, zajęta pod drogę powiatową nr 1666K (powstała z podziału dz. ewid. nr 2322 operatem geodezyjnym nr P.1211.2014.4175 z dn. 22.12.2014 r.) -  aktualnie odpowiadającego części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 2322/1 o pow. 0,0880 ha i 2322/2 o pow. 0,1767 ha (wyodrębnionego na podstawie operatu geodezyjnego - mapy do celów prawnych nr ewid. P.1211.2018.5536).  
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.