ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.54.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: SN.IX.AMS.7724-1-1456-10 z dn. 21.11.2018 r., opisanego jako działki ewid. nr 2972/4 o pow. 0 | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.54.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: SN.IX.AMS.7724-1-1456-10 z dn. 21.11.2018 r., opisanego jako działki ewid. nr 2972/4 o pow. 0

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 12.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.54.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: SN.IX.AMS.7724-1-1456-10 z dn. 21.11.2018 r., opisanego jako działki ewid. nr 2972/4 o pow. 0,0154 ha oraz 2973/7 o pow. 0,0172 ha, położone w obrębie Bańska Niżna, zajęte pod drogę powiatową nr 1653K - powstałe z podziału dz. ewid. nr 2972/2, 2973/2 operatem geodezyjnym nr 4442/7/06 z dn. 30.08.2006 r., których dane ewidencyjne uległy dodatkowo zmianie w ramach operatu modernizacji EGIB dla obrębu Bańska Niżna nr P.1211.2015.4718 z dnia 26 listopada 2015 r.             
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska

 

3. Termin realizacji: 30 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.54.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu przedmiotu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: SN.IX.AMS.7724-1-1456-10 z dn. 21.11.2018 r., opisanego jako działki ewid. nr 2972/4 o pow. 0,0154 ha oraz 2973/7 o pow. 0,0172 ha, położone w obrębie Bańska Niżna, zajęte pod drogę powiatową nr 1653K - powstałe z podziału dz. ewid. nr 2972/2, 2973/2 operatem geodezyjnym nr 4442/7/06 z dn. 30.08.2006 r., których dane ewidencyjne uległy dodatkowo zmianie w ramach operatu modernizacji EGIB dla obrębu Bańska Niżna nr P.1211.2015.4718 z dnia 26 listopada 2015 r.   

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.