ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.63.2019 - remont trzech łazienek w I LO w Rabce-Zdrój | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.63.2019 - remont trzech łazienek w I LO w Rabce-Zdrój

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.07.2019r.

Nasz znak: ZA.271.63.2019

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane – remont trzech łazienek I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce Zdrój zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku. Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na terenie planowanych robót. Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara, Pan Adam Skawski, Pan Andrzej Siuty.

3.  Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23.08.2019 roku.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 30.07.2019r. do godz. 1000:

5.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

5.2. Faksem na numer 018 26 61 344, lub

5. 3. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.63.2019 - Roboty budowlane – remont trzech łazienek.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.    Kryteria oceny ofert: Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.