ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.71.2019 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.71.2019 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 13.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.71.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości: 1) oznaczonej jako działka nr 14038/2 o pow. 0,0166 ha oraz proj. działka ewid. nr 14038/9 o pow. 0,0021 ha (powstała z podziału działki nr 14038/3) położonej w Nowym Targu według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu  z dnia zwrotu; 2) oznaczonej jako proj. działka nr 3061/17 o pow. 0,0127 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3061/9) oraz proj. działka ewid. nr 3061/19 o pow. 0,0024 ha (powstała z podziału działki nr 3061/11) położonej w Nowym Targu według stanu z dnia wywłaszczenia oraz według stanu  z dnia zwrotu.

Pkt. 1

Określenie w ramach tych opracowań zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu
o stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu (przy określeniu zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości). Według stanu na dzień wywłaszczenia działki były niezabudowane. Obecnie stanowią również teren niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą. W postępowaniu, na potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat jest niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej (GN.6821.1.6.2016.NM).

Pkt. 2

Określenie w ramach tych opracowań zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu (przy określeniu zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości). Według stanu na dzień wywłaszczenia działki były niezabudowane. Obecnie stanowią również teren niezabudowany. W postępowaniu,
na potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Operat jest niezbędny do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej (GN.6821.1.3.2018.NM).


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący – Pani Teresa Pilch-Wójciak.

3. Termin realizacji: 27 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

 W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.71.2019 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.