ZA.271.34.2019 - Sporządzenie opracowania do celów prawnych porównawczego wykazu zmian | Urząd

Strona główna

ZA.271.34.2019 - Sporządzenie opracowania do celów prawnych porównawczego wykazu zmian

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.34.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania do celów prawnych porównawczego wykazu zmian odzwierciedlającego aktualne oznaczenia  parcel gruntowych l. kat.: 2431/4, 2431/7, 2453/5, 2454/3, 2427/8, 2432/12, 2438/6, 2429/5, 2434/4, 2430/5, 2459/12, 2433/3, 2435/2, 2432/9, 2434/6, położonych w Szlembarku, objętych decyzją wywłaszczeniową GKM.IV-60/146/72 z dnia 30.06.1973 r. wraz z analizą dokumentacji geodezyjnej złożonej w księgach wieczystych  NS1T/00034037/9 i NS1T/00097726/5.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami     
w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784.

Pracownik prowadzący – Pani Barbara Noworyta.

Termin wykonania zamówienia:   31 maja 2019 r.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.04.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.34.2019 - Usługi – Sporządzenie opracowania do celów prawnych porównawczego wykazu zmian odzwierciedlającego aktualne oznaczenia  parcel gruntowych l. kat.: 2431/4, 2431/7, 2453/5, 2454/3, 2427/8, 2432/12, 2438/6, 2429/5, 2434/4, 2430/5, 2459/12, 2433/3, 2435/2, 2432/9, 2434/6, położonych w Szlembarku, objętych decyzją wywłaszczeniową GKM.IV-60/146/72 z dnia 30.06.1973 r. wraz z analizą dokumentacji geodezyjnej złożonej w księgach wieczystych  NS1T/00034037/9 i NS1T/00097726/5.

 

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.    Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.