ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie a | Urząd

Strona główna

ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie a

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.51.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych   w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów, celem ujawnienia przedmiotu oraz prawa własności nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Nowotarskiego w księgach wieczystych (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,           tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska

3. Termin realizacji: 30 sierpnia 2019 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała,   Marta Rajca, Iwona Waksmundzka 
tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.51.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na synchronizacji zapisów dotyczących działek ewidencyjnych położonych w obrębie Szaflary, Maruszyna, Bańska Niżna, powstałych   w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją wydaną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z aktualnie obowiązującą ewidencją gruntów, celem ujawnienia przedmiotu oraz prawa własności nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Nowotarskiego w księgach wieczystych (wykaz działek zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.