Zapytanie ofertowe - ZA.271.37.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego | Urząd

Strona główna

Zapytanie ofertowe - ZA.271.37.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.37.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Rabce-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 6, ozn. jako dz. ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha, obj. KW nr NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej - zabudowanej budynkiem 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 998,47 m2, pow. zabudowy 590 m2 – w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargowym (w tym określenie wartości poszczególnych udziałów we współwłasności).

  1. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pan Leszek Szewczyk.
  2. Termin wykonania zamówienia:   10 maja 2019 r.
  3. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.04.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.37.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Rabce-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 6, ozn. jako dz. ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha, obj. KW nr NS2L/00018032/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej - zabudowanej budynkiem 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 998,47 m2, pow. zabudowy 590 m2 – w celu ustalenia ceny sprzedaży w trybie przetargowym (w tym określenie wartości poszczególnych udziałów we współwłasności).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.