ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.36.2019 - usługi- świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.36.2019 - usługi- świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 27.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.36.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu,
ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ  zaprasza do składania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w terminie 25.04.2019 r. jednej max. 20-osobowej grupy uczniów kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu (zwanego  dalej  ZS1)  wraz  z  2  opiekunami  do  Centrum   Logistycznego  Amazon  KTW1 (ul. Inwestycyjna 19,
41-208 Sosnowiec)  w    celu    odbycia    wizyty    zawodoznawczej .

 

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 

Obowiązki wykonawcy:

 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów  wraz z 2 opiekunami spod Miejskiej   Hali  Lodowej,  ul.  Parkowa  14,  34-400  Nowy  Targ (zbiórka godzina 0645)  do Centrum Logistycznego Amazon KTW1, ul. Inwestycyjna 19, 41-208 Sosnowiec (wejście i zwiedzane bezpłatne).

2. Odebranie jednej maksymalnie 20-osobowej grupy uczniów wraz z 2 opiekunami spod Centrum Logistycznego Amazon KTW1, ul. Inwestycyjna 19, 41-208 Sosnowiec (zbiórka godzina 1300)  i  odwiezienie  ich  pod siedzibę  Miejskiej  Hali  Lodowej,  ul.  Parkowa  14,
 34-400 Nowy Targ.

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół nr 1  w Nowym Targu, ul. Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

 

Termin wykonania zamówienia: 25 kwietnia 2019 r.
Osoby upoważnione do kontaktów: – Marta Rajca, Iwona Waksmundzka
- tel.: 18 266 61 340.
Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.04.2019r.  do godz. 11:00

Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w sekretariacie pokój 3.09
 Faksem na numer 018 26 61 344
lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
ZA.271.36.2019 Oferta  cenowa – dowiezienie i odwiezienie w terminie 25.04.2019 r. jednej max. 20-osobowej grupy uczniów kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu (zwanego  dalej  ZS1)  wraz  z  2  opiekunami  do  Centrum   Logistycznego  Amazon  KTW1 (ul. Inwestycyjna 19,
41-208 Sosnowiec)  w    celu    odbycia    wizyty    zawodoznawczej .

 

pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.    Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych