ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.45.2019 - sporządzenie operatu szacunkowego | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.45.2019 - sporządzenie operatu szacunkowego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 20.05.2019r.

Nasz znak: ZA.271.45.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1, ozn. jako dz. ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1 o łącznej pow. 0,1084 ha, obj. KW nr NS1T/00118246/0, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowotarskiego, zabudowanej budynkiem "Domu Nauczyciela" administracyjnym 3-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 909,3 m2, kubaturze 4736,88 m3 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 13,9 m2 – w celu ustalenia ceny nabycia udziału w ww. nieruchomości oraz zapewnienia wyceny nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Nowotarskiego, stosownie do art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Sprawę prowadzi: Pan Leszek Szewczyk.

  1. Termin wykonania zamówienia:   28 czerwca 2019 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.05.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.45.2019 - Usługi – Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości poł. w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1, ozn. jako dz. ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1 o łącznej pow. 0,1084 ha, obj. KW nr NS1T/00118246/0, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowotarskiego, zabudowanej budynkiem "Domu Nauczyciela" administracyjnym 3-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 909,3 m2, kubaturze 4736,88 m3 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 13,9 m2 – w celu ustalenia ceny nabycia udziału w ww. nieruchomości oraz zapewnienia wyceny nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu Nowotarskiego, stosownie do art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.