ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.53.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3 | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.53.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.06.2019r.

Nasz znak: ZA.271.53.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3080/1 - 1,4393 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6034 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Dobro Publiczne - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, przeznaczonych do nabycia w trybie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.              


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska.

3. Termin realizacji: 30 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.06.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.53.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3080/1 - 1,4393 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6034 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Dobro Publiczne - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, przeznaczonych do nabycia w trybie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.            

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.